Projecte

[extracte del web de l’escola]

El nostre projecte ha de fer possible que els docents, les famílies i les institucions públiques puguin, a partir d’uns valors compartits, reflexionar sobre el valor de l’educació i el sentit que han de tenir els aprenentatges.

La tranquil·litat, l’harmonia, l’equitat i l’excel·lència han de ser els pilars fonamentals de l’escola.

Tranquil·litat i harmonia, enteses com a condicions indispensables perquè tots puguin expressar les seves representacions sobre el món i contrastar-les en un espai de seguretat.

Equitat i excel·lència, considerades de manera conjunta, perquè el repte és evitar l’exclusió, el repte és oferir un espai i un temps per tal que tothom pugui desplegar al màxim les seves capacitats.

El projecte d’escola considera l’interès i la il·lusió per aprendre com una actitud de vida. Per això els processos d’aprenentatge s’inicien amb un interrogant que atregui l’atenció de tots els alumnes. A partir d’aquest interrogant, s’han de promoure activitats d’aprenentatge que tinguin relació amb els coneixements i les experiències personals.

Aquestes activitats han de ser diverses i riques; han d’estimular les ganes de llegir, d’escriure, d’escoltar els altres i de debatre sobre els nous coneixements. En la construcció d’aquests nous aprenentatges han de tenir un paper clau la incorporació dels aspectes artístics i tecnològics. El contacte i l’aprenentatge de llengües diferents a la nostra ens ha de permetre acostar-nos a diferents cultures i entendre millor la diversitat del nostre món.

El repte que ens plantegem és ensenyar a pensar de manera complexa i aplicar els nous aprenentatges a la resolució d’altres situacions.

L’escola vol promoure el desenvolupament personal, emocional, afectiu i relacional de cada alumne, perquè tots puguin aprofitar les oportunitats que ofereix la nostra societat, perquè puguin accedir en les millors condicions possibles als posteriors processos de formació i perquè, en el seu moment, puguin exercir com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.